انسیس ANSIS

تحلیل و انالیز برخورد گلوله فلزی به ورق
بدون نظر انسیس ANSIS, تحلیل
تحلیل و انالیز برخورد گلوله فلزی به ورق به کمک نرم افزار انسیس.

پروژه های مرتبط :

ادامه مطلب
تحلیل برخورد گلوله به ورق
بدون نظر انسیس ANSIS
تحلیل و آنالیز برخورد و عبور گلوله از میان هفت عدد ورق به کمک نرم افزار انسیس.(Sphere impact to 7 sheet)

پروژه های مرتبط :

ادامه مطلب