تحلیل

تحلیل و انالیز برخورد گلوله فلزی به ورق
بدون نظر انسیس ANSIS, تحلیل
تحلیل و انالیز برخورد گلوله فلزی به ورق به کمک نرم افزار انسیس.

پروژه های مرتبط :

ادامه مطلب
تحلیل برخورد گلوله به ورق
بدون نظر انسیس ANSIS
تحلیل و آنالیز برخورد و عبور گلوله از میان هفت عدد ورق به کمک نرم افزار انسیس.(Sphere impact to 7 sheet)

پروژه های مرتبط :

ادامه مطلب
تحلیل خرپای دو بعدیتحلیل خرپای دو بعدیتحلیل خرپای دو بعدی
تحلیل خرپای دو بعدی
بدون نظر متلب MATLAB
تحلیل و آنالیز تنش خرپای دو بعدی به کمک نرم افزار متلب.  

ادامه مطلب
انالیز صفحه سوراخ دارانالیز صفحه سوراخ دارانالیز صفحه سوراخ دار
انالیز صفحه سوراخ دار
بدون نظر متلب MATLAB
تحلیل و آنالیز تنش صفحه سوراخ دار به کمک نرم افزار متلب.  

ادامه مطلب
انالیز تنش صفحه تخت با بارگذاری کششیانالیز تنش صفحه تخت با بارگذاری کششیانالیز تنش صفحه تخت با بارگذاری کششیانالیز تنش صفحه تخت با بارگذاری کششیانالیز تنش صفحه تخت با بارگذاری کششی
انالیز تنش صفحه تخت با بارگذاری کششی
بدون نظر متلب MATLAB
تحلیل و آنالیز تنش صفحه تخت با بارگذاری کششی به کمک نرم افزار متلب.  

ادامه مطلب