طراحی پروژه های مکانیک

مدل سازی پارچ در محیط surfaceمدل سازی پارچ در محیط surface
مدل سازی پارچ در محیط surface
بدون نظر پروژه کتیا, طراحی پروژه های مکانیک
*مدل سازی پارچ آب به کمک نرم افزار کتیا در محیط Wireframe and Surface Design  

پروژه های مرتبط :

ادامه مطلب
تحلیل و انالیز برخورد گلوله فلزی به ورق
بدون نظر انسیس ANSIS, تحلیل
تحلیل و انالیز برخورد گلوله فلزی به ورق به کمک نرم افزار انسیس.

پروژه های مرتبط :

ادامه مطلب
تحلیل برخورد گلوله به ورق
بدون نظر انسیس ANSIS
تحلیل و آنالیز برخورد و عبور گلوله از میان هفت عدد ورق به کمک نرم افزار انسیس.(Sphere impact to 7 sheet)

پروژه های مرتبط :

ادامه مطلب
مهندسی معکوس قطعه Bracketمهندسی معکوس قطعه Bracketمهندسی معکوس قطعه Bracket
مهندسی معکوس قطعه Bracket
بدون نظر مدل سازی از روی ابر نقاط
مهندسی معکوس و مدل سازی  قطعه Bracket در محیط ابر نقاط کتیا. Reverse engineering of Bracket.  

ادامه مطلب
مهندسی معکوس پروانه کمپرسورمهندسی معکوس پروانه کمپرسورمهندسی معکوس پروانه کمپرسور
مهندسی معکوس پروانه کمپرسور
بدون نظر مدل سازی از روی ابر نقاط
مهندسی معکوس و مدل سازی  پروانه کمپرسور در محیط ابر نقاط کتیا. Reverseengineering of impeller.  

ادامه مطلب
مهندسی معکوس پوسته پمپمهندسی معکوس پوسته پمپمهندسی معکوس پوسته پمپ
مهندسی معکوس پوسته پمپ
بدون نظر مدل سازی از روی ابر نقاط
مهندسی معکوس و مدل سازی پوسته پمپ ها در محیط ابر نقاط کتیا. Reverse engineering of pumps casing.  

ادامه مطلب
مهندسی معکوس ظرف پلاستیکیمهندسی معکوس ظرف پلاستیکیمهندسی معکوس ظرف پلاستیکی
مهندسی معکوس ظرف پلاستیکی
بدون نظر مدل سازی از روی ابر نقاط
مهندسی معکوس و مدل سازی ظروف پلاستیکی در محیط ابر نقاط کتیا. Reverse engineering of plastic containers.  

ادامه مطلب
مهندسی معکوس داشبورد خودرومهندسی معکوس داشبورد خودرومهندسی معکوس داشبورد خودرو
مهندسی معکوس داشبورد خودرو
بدون نظر مدل سازی از روی ابر نقاط
مهندسی معکوس و مدل سازی داشبورد خودرو در محیط ابر نقاط کتیا. Reverse engineering of car dashboard.  

ادامه مطلب
مهندسی معکوس بلید توربین بخارمهندسی معکوس بلید توربین بخارمهندسی معکوس بلید توربین بخار
مهندسی معکوس بلید توربین بخار
بدون نظر مدل سازی از روی ابر نقاط
مهندسی معکوس و مدل سازی پره توربین بخار در محیط ابر نقاط نرم افزار کتیا. Reverse engineering of steam turbine blade  

ادامه مطلب