تایپ و ترجمه

نمونه متن ترجمه شده مقاله شماره ۳
بدون نظر تایپ و ترجمه, ترجمه
تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش و بهره وری از منابع انسانی چکیده در دنیای رقابتی امروز، بهره وری به عنوان یک فلسفه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف هر سازمان است. مدیریت دانش در حال تلاش برای ایجاد ساختار مناسب و زیرساخت های تکنولوژیکی لازم در ...
ادامه مطلب
نمونه متن ترجمه شده مقاله شماره ۲
بدون نظر تایپ و ترجمه, ترجمه
مجله کسب و کار کوچک و توسعه سازمانی تأثیر تأمین مالی خارجی بر ارزش شرکت و شاخص حاکمیت شرکتی: شواهد SME باسیل النجار دانا النجار                                    (Basil Al-Najjar Dana Al-Najjar) اطلاعات مقاله: برای ذکر این سند: باسیل النجار دانا النجار، (۲۰۱۷)، ” تاثیر تأمین مالی خارجی بر ارزش شرکت و شاخص حاکمیت شرکتی: مدرک ...
ادامه مطلب
نمونه متن ترجمه شده مقاله شماره ۱
بدون نظر تایپ و ترجمه, ترجمه
Dfuzzy: مدل خوشه­بندی ( clustering) فازی گراف­های بزرگ برمبنای یادگیری عمیق) deep learning (   AbstractGraph clustering is successfully applied in various applications for finding similar patterns. Recently, deep learning- based autoencoder has been used efficiently for detecting disjoint clusters. However, in real-world graphs, vertices may belong to multiple clusters. Thus, ...
ادامه مطلب